Obecność Mocarza (3 Ndz Adw C 2012)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W trzecią Niedzielą Adwentu roku C słyszymy jako pierwsze czytanie fragment proroctwa Sofoniasza. Jest to fragment pochodzący najprawdopodobniej z drugiej połowy VII wieku przed Chrystusem. Państwo północne zostało zdobyte przez Asyryjczyków. Zbliża się czas doświadczenia dla Państwa Południowego, a więc Judy, którego ośrodkiem była Jerozolima a w niej świątynia i góra Syjon.

Córo Jeruzalem!
Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela:
król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie: Nie bój się, Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce!
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz (So 3,14-17).

 

To proroctwo odnosi się do sytuacji, kiedy było zagrożenie, ale kiedy też były podejmowane próby reform religijnych, w szczególności przez króla Jozjasza (640-609 przed Chr.). Wielka reforma religijna była inspirowana w jakiejś mierze przez nauczanie prorockie Sofoniasza – obok innych proroków, których działalność wpływała na wydarzenia tego okresu dziejów Izraela. Charakterystyczne jest to, że kiedy Sofoniasz, w czytanym dzisiaj fragmencie, używa nazwy Izrael, nie jest to określeniem Królestwa Północnego, lecz Izraela jako całości dwunastu pokoleń.

 

1. Król Izraela

Wezwanie do radości ma swoje uzasadnienie w tym, że Pan oddalił ciążący nad miastem wyrok i usunął nieprzyjaciela. Czytaj więcej…


css.php