Synod 2008 (18)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Kilka wiadomości z ostatniego dnia obrad XII Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Przed południem miała miejsce 23. sesja plenarna – była to już ostatnia. Podczas tej sesji została dokończona prezentacja propozycji. Po odczytaniu wszystkich odbyło się głosowanie, w którym można było wyrazić kolejno wobec każdej propozycji swoje „za” lub „przeciw” lub też wstrzymać się od głosu. Nie można już było zgłaszać poprawek. To głosowanie odbyło się systemem  elektronicznym. Nie jest to głosowanie definitywne czy oficjalne, lecz ma ono charakter orientacyjny. Głosowanie ostateczne dokonuje się bowiem na piśmie i to miało miejsce w drugiej części dzisiejszej sesji. Głosowanie oficjalne dokonuje się przez imienne przekazanie schedy, czyli książeczki z postulatami podpisanej przez każdego z Ojców synodalnych. Każdy z ojców synodalnych został po imieniu wywołany i wypowiadał po łacinie formułę „adsum” (czyli jestem, jestem na miejscu czy jestem do dyspozycji), a następnie oddawał swoją schedę posługującym, którzy składali do przygotowanej urny. W przypadku nieobecności kogoś z ojców, schedę przez niego podpisaną mógł oddać ktoś w jego imieniu (kilku było chorych). Czytaj więcej…

Synod 2008 (17)

by bp Zbigniew Kiernikowski

 Piątek, 24. października – przedostatni dzień obrad synodu. Przedpołudnie było poświęcone głównie Orędziu. Najpierw Przewodniczący Komisji ad nuntium parandum, Bp Gianfranco Ravasi podziękował wszystkim jedenastu członkom Komisji za pracę nad tym Orędziem oraz wszystkich Ojcom Synodalnym za uwagi i sugestie, jakie na różnych etapach pracy nad Orędziem wpłynęły.

Zapewnił, że wszystkie uwagi zostały przez członków Komisji przeczytane i wzięte pod uwagę. Naturalnie nie wszystko, co zostało wyrażone w sugestiach, można było uwzględnić i umieścić w Orędziu. Niektóre zostały uwzględnione w całości, inne zaś zostały podjęte bardzo skrótowo lub też zostały tylko wspomniane. Znamienne było to, że około 50 wypowiedzi było za tym, by zachować tekst w jego całości. Jest bowiem bardzo wymowna struktura literacka całego Orędzia. Motywem przemawiającym za przyjęciem w całości były głównie względy pastoralne. Czytaj więcej…

Synod 2008 (16)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Środa, 22 października, to piętnasty (już wczorajszy) dzień prac synodalnych. To także trzydziesta rocznica inauguracja Pontyfikatu Jana Pawła II. Prace synodalne tego dnia przebiegały w circuli minores i w Komisjach. Przed południem byłem w swojej grupie językowej i dalej pracowaliśmy nad postulatami. Z rozmów prowadzonych w kuluarach wynika, że dyskusje nad propozycjami są bardzo ożywione. Treści tych postulatów są zasadniczo nie do publikacji. Z poprzedniego Synodu przypominam sobie, że Ojciec św. Benedykt XVI udostępnił je do publikacji. Są to bowiem postulaty, jakie Zgromadzenie biskupów przekazuje Ojcu św. do opracowania adhortacji posynodalnej. Są więc one niejako „własnością” Ojca św. Zobaczymy, jak to będzie przebiegało tym razem.

Po południu natomiast w naszej Komisji ad nuntium parandum kontynuowaliśmy pracę nad Orędziem. To Orędzie będzie odczytane w piątek, 24 października. Mamy już praktycznie wersję ostateczną tego Orędzia. Dokonuje się jeszcze poprawek i doprecyzowań językowych. Będzie ono bowiem ogłoszone jednocześnie w pięciu językach: włoskim, hiszpańskim, angielskim, francuskim i niemieckim.  Czytaj więcej…

Synod 2008 (15)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Kolejny, czternasty, dzień obrad XII Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów minął pod znakiem „propozycji”. Na porannej, 20. sesji plenarnej, została przedstawiona lista propozycji – elenchus unicus propositionum. Uczynili to relator generalny tego synodu, Kard. Marc Ouellet (Kanada, Quebeck) i sekretarz specjalny tego synodu, Abp Laurent Monsenguwo Pasinya (Afryka, Kinshasa). Przedstawili oni ponad 50 propozycji wybranych z ponad 250, jakie zostały skierowane do Sekretariatu w pierwszej fazie prac w circuli miniores. Te propozycje zebrane w jedną listę stanowią materiał do dalszej pracy w circuli minores, a ostatecznie zostaną przyjęte lub nie w głosowaniu w ostatni dzień obrad synodu.

Praca nad propozycjami 

Czas obecny, od dnia dzisiejszego jest głównie przeznaczony do pracy nad udoskonaleniem tych propozycji. Nie można już zasadniczo wprowadzać nowych, lecz te wybrane i przedstawione w owym elenchus unicus, mona poddawać stosownej „obróbce”. Dokonuje się to w każdym z 12 grup językowych. Czytaj więcej…

Synod 2008 (14)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dzisiejszy dzień w kalendarzu Synodu był przeznaczony na pracę w Komisjach oraz zbieranie w wstępną redakcję propozycji podanych wcześniej przez uczestników circuli minores. Nie było żadnego posiedzenia plenarnego.

Praca Komisji ad nuntium parandum trwała całe przedpołudnie. W pierwszej fazie tej pracy czytaliśmy uwagi i sugestie odnoszące się do pierwszej wersji Orędzia, wyrażone w sobotę przed południem. Było wtedy tych głosów ponad 30. Oprócz tych głosów wypowiedzianych w sobotę w auli synodalnej zostały przedstawione uwagi wyrażone na piśmie. Było ich około stu. Naturalnie były takie, które się powtarzały. W sumie była to jednak duża partia przekazanych treści.  Po wstępnym posegregowaniu i pewnej selekcji tych wszystkich głosów podjęliśmy ich ocenę i wkomponowanie do istniejącej już wersji orędzia.

Dalsze prace nad Orędziem

Po południu ta nowa wersja zostanie dopracowana językowo a następnie przełożona na pozostałe języki (angilelski, francuski, hiszpański i niemiecki). Jako tekst oryginalny orędzia jest uznana wersja włoska. Po przełożeniu na poszczególne języki będziemy czytać te wersje według znajomości tych języków, aby zostały one przez członków naszej komisji zaaprobowane. Ostatecznie Orędzie zostanie przedstawione na auli synodalnej i poddane głosowaniu w piątek przed południem. Czytaj więcej…

Synod 2008 (13)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Już minął dwunasty dzień prac synodalnych. Dzisiejszy dzień miał szczególny charakter i wydźwięk. Przed południem odbyło się najpierw pierwsze głosowanie zmierzające do wyłonienia Rady mającej stanowić pomoc dla Ojca Świętego w opracowaniu materiału synodalnego. Wchodzi do tej rady 10-12 członków z wyboru przez Zgromadzenie synodalne i kilku z nominacji papieskiej. Pierwszy tura wyborów nie doprowadziła do tego, by ktoś uzyskał stosowną większość. Jest to głosowanie według kontynentów.

Każdy członek zgromadzenia synodalnego może być brany pod uwagę. Dlatego w pierwszej turze poszczególni Ojcowie synodalni uzyskiwali co najwyżej po 20 – 30 głosów, podczas gdy wymagana większość jest około 120 głosów.  Zależy to od aktualnej obecności Ojców synodalnych, których jest 253. Jest oczywiste, że na poszczególnych sesjach zazwyczaj kilku z różnych racji  – także zdrowotnych brakuje. Obecnych jest więc średnio około 240 Ojców. Czyli brakuje z różnych względów na konkretnych posiedzenia średnio około 10 członków na 253. Jest to stopień obecności tego rodzaju gremium – biorąc przy tym pod uwagę intensywność pracy Zgromadzenia: sesje przed południem i po południu przez 6 dni w tygodniu – zapewne godny naśladowania. Czytaj więcej…

Synod 2008 (12)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Kolejny, już jedenasty, dzień obrad Synodu. Dzisiejsze przedpołudnie było poświęcone głównie relacjom z 12 circuli minores. Relatorzy mieli do dyspozycji po ok. 10 minut do przedstawienia tego, co było w poprzednich dniach w grupach językowych. Było to w obecności Ojca Swiętego. Następnie było trochę czasu na wolne głosy na temat przedstawionych relacji i wreszcie wolne głosy audytorów.

Po południu zaś miała miejsce dalsza praca w circoli nad formułowaniem propozycji. Natomiast Komisja do redakcji przesłania z Synodu, w której jestem, omawiała pierwszą redakcję tego przesłania, opracowaną na podstawie tych materiałów, które podaliśmy we wtorek.

     Treści, które dzisiaj zostały przedstawione w relacjach ukazały pewne tendencje, jakie przejawiają się w opiniach Ojców Synodalnych. Ujawniły też ewentualne zadania, jakie stają przed Kościołem w dzisiejszym świecie na polu głoszenia Słowa i przepowiadania Dobrej Nowiny. To zestawienie problematyki, jaka wyszła w poszczególnych grupach i podanie jej w tych 12 relacjach, stanowi już pewien wyznacznik kierunkowy. Czytaj więcej…

Synod 2008 (11)

by bp Zbigniew Kiernikowski

 Przytaczam dzisiaj moją wczorajszą wypowiedź popłudniową, wygłoszoną w obecności Ojca świętego, w której przedstawiłem to, co robimy w naszej diecezji jeśli chodzi o celebrację słowa. Na razie, co prawda, prowadzę to tylko ja sam, ale mam nadzieję, że z czasem będzie to także prowadzone przez Księży Proboszczów bądź innych duszpasterzy.

 Celebracja Słowa

W moim wystąpieniu odnoszę się do pkt. 27. Relatio post disceptationem (czyli opracowania zbierającego wypowiedzi Ojców synodalnych i audytorów). Jest tam mowa o celebracji słowa przeprowadzanej tam, gdzie z powodu braku kapłana nie można sprawować Eucharystii; jest to więc liturgia słowa, bez Eucharystii. Chcę przy tej okazji wskazać na jeszcze inną rolę celebracji słowa, mianowicie na sprawowanie jej nie z racji niemożliwości celebrowania Eucharystii, czyli jakby w miejsce liturgii Eucharystii, lecz ze względu na Eucharystię – jako przygotowanie do niej. Czytaj więcej…

Synod 2008 (10)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Przepraszam za opóźnienia i braki – spowodowane głównie przez awarię komputera.

Przekazuję kilka najbardziej istotnych informacji z dnia dzisiejszego (081015 – a więc już po części wczorajszego).

Jeden z biskupów w swoje wypowiedzi zwrócił uwagę na potrzebę zmiany struktur Kościoła. Kultura i sposób  przeżywania rzeczywistości społecznej zmieniają się. Kościół nie może pozostać anachroniczny. Jednakże pośród zmieniających się form życia społecznego – także Kościoła – pozostanie jako model uniwersalny pierwotny schemat wspólnoty chrześcijańskiej. Jej podstawowymi elementami są : Słowo – Liturgia – Komunia. Na to wskazuje tekst Dziejów Apostolskich (zob. 2,42 w kontekście). W tym ducuh i w nawiązaniu do tego pierwowzoru powinny być formowane struktury Kościoła.

Ciekawa i bardzo inspirująca – także dla naszego Radia (Katolickie Radio Podlasie ) i prowadzonej prze nie strony jest wypowiedź Przewodniczącego Komisji do Spraw Mediów (Comunicazioni Sociali), Bpa Claudio Maria Celli. Zwrócił on uwagę na zmianę kultury słuchania i jakości zgromadzenie (odbiorców), które słucha. Nie jest to już zgromadzenie bierne , które słucha, lecz jest to zgromadzenia interaktywne. Nadto nie słucha tylko to zgromadzenie, do którego ktoś bezpośrednio mówi, lecz mamy do czynienia z wieloma słuchaczami (odbiorcami) na całym globie ziemskim. Jest to więc komunikacja multimedialna i intermedialna. Słuchacze są nie tylko odbiorcami, ale komunikują się z tym, kto daje podstawowe przesłanie oraz z tymi, którzy je odbierają i na nie reagują – wnosząc w to przesyłanie swój osobisty wkład. Dla mediów katolickich poważnym zadaniem jest odnalezienie relacji z odbiorcami. Pozostanie zawsze aktualnym problem kształtowania opinii publicznej, aby nie była ona podległa tylko byle jakim wiadomościom i informacje, ale stawała się odpowiedzialnym podmiotem przyjmowania, przetwarzania i podawania dalej tych  informacji. Czytaj więcej…

Synod 2008 (9)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Z powodu awarii komputera, nie mogłem przekazać kolejnej relacji z Synodu. Będę to stopniowo uzupełniał.

Jako że wczoraj rozpoczęły się wypowiedzi audytorów, zamieszczam na razie krótką informację z wystąpienia polskiej audytorki Synodu, Przewodniczącej Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, p. Ewy Kusz. W swoim wystąpieniu zwróciła ona uwagę na kondycję człowieka, który jest potencjalnym słuchaczem Słowa Bożego. Aby otworzyć się na to Słowo i odkryć w sobie głód Boga, potrzebuje on – jej zdaniem – zaspokojenia najpierw bardziej podstawowego głodu, czasem głodu chleba, ale coraz częściej głodu bycia wysłuchanym. P. Kusz podkreśliła też konieczność takiej formacji tych, którzy przygotowują się do posługi Słowa lub już ją pełnią, która poprowadzi ich do osobistego spotkania z Bogiem. A zwracając uwagę na to, że świeccy dają świadectwo życia Słowem Bożym w swojej codzienności, a także głoszą to Słowo na różne inne sposoby, zwróciła się do Ojców synodalnych z prośbą o większe zaufanie do świeckich zaangażowanych w życie Kościoła; także o to, by korzystać z ich doświadczenia i z nimi szukać adekwatnych sposób docierania ze Słowem do człowieka, oni bowiem są egzystencjalnie bliżej tych, którym to Słowo jest czy ma być głoszone. 

Dołączam kilka zdjęć: Czytaj więcej…

Następna strona »

css.php