W piątą Niedzielę Wielkanocną jako pierwsze Słowo otrzymujemy fragment Dziejów Apostolskich opowiadający o wydarzeniach, jakie miały miejsce podczas tak zwanej pierwszej podróży misyjnej św. Pawła ijego towarzyszy, w szczególności Barnaby. Działo się to na terenach Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, w miastach Ikonium, Listra, Derbe i Antiochii.

Wszędzie tam działo się podobnie: z jednej strony było wielkie zainteresowanie przepowiadaniem Pawła i jego towarzyszy, a z drugiej – powstawały opozycja, głównie ze strony ówczesnych Żydów, którzy wzniecali i organizowali sprzeciw przepowiadaniu Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jako tego, w którym zostały wypełnione wszystkie obietnice dane ojcom w narodzie wybranym oraz obietnica wylania Ducha Świętego także na pogan, którzy uwierzą. Apostołowie wędrowali od miasta do miasta i, mimo spotykanych trudności, głosili Chrystusa wskutek czego powstawały wspólnoty wierzących na terenach pogańskich. Apostołowie czynili to wszystko, jak zapisał św. Łukasz:

Umacniając dusze uczniów,
zachęcając do wytrwania w wierze,
bo przez wiele ucisków
trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14,22).

Przez działalność Apostołów, którzy niezależnie od trudności i sprzeciwu z jakimi się spotykali, wracali do braci, objawiała się moc Ewangelii

 

1. Moc przepowiadania

Kto usłyszał Ewangelię i został nią dotknięty, jak to było m.in. w przypadku św. Pawła, i przyjął ją jako prawdę swego życia, ten doświadcza w sobie czegoś przedziwnego: «nie może nie mówić tego, co widział i co słyszał», Czytaj więcej…

Kontynuujemy dziś ostatni temat z programu Chrzest w życiu i misji Kościoła.

Jest nim Przymierze – obietnica (zapowiedź) Nowego Przymierza.

Zapraszam

Bp ZbK

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=20124

Dzisiaj zakończyła się wizytacja Parafii pw. Opatrzności Bożej w Parczewie. W ranach tej wizytacji zostałem zaproszony na uroczystą sesję Rady Miasta i Rady Powiatu.

Na spotkaniu z Przedstawicielami Samorządu i Urzędów rozmawialiśmy na tematy związane z tożsamością współczesnego człowieka i z tożsamością chrześcijańską. Dziś jest potrzebna poważna refleksja ad tymi tematami i budzenie większej świadomości co do tego, kim jest człowiek – ze wszystkimi powiązaniami, jakie z tego pytania wypływają.

Następnie na zaproszenie Dyrekcji i całej Społeczności Szkolnej odwiedziłem Szkołę Podstawową Nr 2. W szkole w Gronie Nauczycielskim kontynuowaliśmy pewnym sensie rozpoczęte wcześniej tematy.

Jeśli ktoś zechciałby jeszcze tutaj na blogu odwołać się do przedstawianych treści, to bardzo do tego zapraszam.

Bp ZbK

Jak obiecałem, daję uczestnikom popołudniowego spotkania z grupami w Parafii możliwość kontynuowania rozpoczętej rozmowy. Relacja z wizytacji już się ukazała na stronie diecezjalnej. Tutaj zachęcam do wymiany zdań na temat charakteru katechumenalnego, czyli inaczej na tożsamości chrześcijańskiej.

Mówiłem obrazowo o owym kodzie chrzcielnym, który jest nam dany sakramentalnie w Chrzcie, a który stanowi też swoiste zadanie, żaby zostać w naszym życiu rozpoznany, uaktywniony i by on stał się wyznacznikiem chrześcijańskiego życia.

Dziękuję za to popołudniowe spotkanie i zachęcam do dalszej rozmowy.

Bp ZbK

Wytrwać w łasce Boga (4 Ndz WlkN C 2013)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W czwartą niedzielę wielkanocną Kościół podaje nam jako pierwsze czytanie fragment z Dziejów Apostolskich. Jest to jedno z pierwszych szczegółowych opowiadań o działalności apostolskiej św. Pawła i jego towarzyszy. Dzieje się to podczas pierwszej podróży św. Pawła. Zgodnie ze zwyczajem Paweł ze swoim przesłaniem ewangelijnym kierował się najpierw do Żydów przepowiadając Ewangelię jako wypełnienie obietnicy danych przez Boga ojcom. Tak też było w Antiochii Pizydyjskiej.

W dzień sobotni weszli do synagogi i wzięli udział w synagogalnej liturgii.

 

A po zakończeniu zebrania,
wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie,
którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga (Dz 13,43).

Całe opowiadanie o wydarzeniu w Antiochii ukazuje dwa momenty, jakie miały miejsce w dwa kolejne szabaty. W czytaniu liturgicznym dnia dzisiejszego słyszymy informację o zakończeniu spotkania w pierwszy szabat i część opowiadania o wydarzeniu w następny szabat. Jednym z ważnych elementów tego wydarzenia i motywów tego opowiadania jest temat łaski.

 

1. Wiara i łaska przed Ewangelią

Godne zwrócenia uwagi jest to, że – jak pisze św. Łukasz ‑  zaraz po zakończeniu zebrania w pierwszy szabat, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie. Czytaj więcej…

Kontynuujemy nasze rozmowy na temat II Synodu Diecezjalnego.

Będziemy także mówić o różnych aktualnych sprawach.

Zapraszam

Bp ZbK

 

 

W okresie wielkanocnym jako pierwszą lekturę w Liturgii Słowa mamy czytania z Dziejów Apostolskich. Nie bierze się czytań ze Starego Testamentu. Proponując czytania z Dziejów Apostolskich Kościół wprowadza nas w znajomość pierwszego etapu swego istnienia. Jest to czas pierwszej ewangelizacji i umacniania się Kościoła w Jerozolimie. Z drugiej strony od samego zarania istnienia Kościoła jawią się przeciwności, kontrowersje i spory z dotychczasową najwyższą instancją religijną, jaką była świątynia i synagoga, w jej licznych urzeczywistnieniach.

Pamiętamy: była jedna świątynia, gdzie odbywał się przede wszystkim kult ofiarniczy. Po za tym było wiele synagog, czyli miejsc gromadzenia się na studiowanie Tory i Proroków oraz modlitwę Psalmami i innymi modlitwami zgodnie z miejscowym zwyczajem. Ci z Żydów, którzy przyjęli chrzest i szli za nauką Apostołów, korzystali ze świątyni i z synagog. Wnosili tam jednak nowość, jaką była prawda o Zmartwychwstaniu ukrzyżowanego Jezusa. To było dla wielu Żydów nie do przyjęcia. Czytany dzisiaj fragment z Dziejów Apostolskich ukazuje nam pewien moment z życia pierwotnego Kościoła w Jerozolimie:

Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu.
Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona.
A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich,
lud zaś ich wychwalał (Dz 5,12n).

 

Jest to jedno z tak zwanych „summariów”, jakie św. Łukasz, autor Dziejów Apostolskich czyni, by – co pewien czas ‑ przez te zbiorcze podsumowania dać słuchaczom możliwość lepszego uchwycenia sensu tych wszystkich wydarzeń, które szczegółowo opisuje.

 

1. Działalność Apostołów

Możemy stawić sobie pytanie, na czym polegała działalność Apostołów, który wzbudzała zainteresowanie, podziw‑  i z jednej strony akceptację, a z drugiej wywoływała sprzeciw. Czytaj więcej…


css.php