Boże Narodzenie 2021 – życzenia

by bp Zbigniew Kiernikowski

Uroczystość Bożego Narodzenia pobudza nas do refleksji nad prawdą o wcieleniu Syna Bożego – Słowa Bożego. Ta prawda otrzymuje pełen wymiar w łączności z wiarą paschalną. Jezus bowiem narodził się po to, aby umrzeć jako człowiek. Podjął to by człowiek otrzymał możliwość wnikania w znaczenie i doniosłość śmiertelności swego ciała. Ta prawda odczytana właściwie pozwala człowiekowi właściwie przeżywać całe życie cielesne (ziemskie), łącznie ze śmiercią, i przygotować się na pełnię życia wiecznego w zmartwychwstaniu.

To właśnie w świetle tajemnicy Wcielenia Jezusa i Jego Paschy spotykają się w człowieku na nowo i właściwie cielesność i duchowość. To dzięki tej tajemnicy te aspekty egzystencji integrują się w człowieku dla urzeczywistniania obrazu Boga, zgodnie z oryginalnym Jego zamysłem (zob. Rdz 1,26n.). Nadto, dzięki temu otwierają się przed człowiekiem perspektywy i możliwości stale nowego podchodzenia do tego wszystkiego, co dotyka go w jego ziemskiej egzystencji: co go rani, upokarza, co go cieszy i pociąga, co jawi się mu (realnie czy pozornie) jako sukces lub porażka, co jawi się mu jako życie czy umieranie. Człowiek, dzięki wierze, może to w jakiejś mierze pojmować i przyjmować, aby Bóg dokonał w jego życiu tego, co zostało spełnione w Jezusie Chrystusie.

Bez znajomości tajemnicy wcielenia Syna Bożego człowiek nie jest w stanie przeżyć dobrze i w pełni swego życia. Mam na myśli życie i śmiertelność oraz wszystkie wydarzenia i aspekty życia, które człowiekowi przypominają o jego śmiertelności.

Tajemnica Wcielonego Słowa Bożego oświeca śmiertelność człowieka, umożliwia człowiekowi pełne zrozumienie siebie. To Bóg „musiał” się wcielić, aby człowiek na nowo poznał wartość swej cielesności i nie pozostał tylko „ciałem” dla siebie, lecz mógł docenić swe ciało, właściwie go używać i przeżywać swoją śmiertelną cielesność zgodnie z duchem (zamysłem) Boga. To Bóg, w przyjętej przez Jezusa cielesności, „musiał” umrzeć, aby człowiek nauczył się i miał moc umierać i w ten sposób stawać się dzieckiem Boga (zob. J 1,11n.).

Święta Bożego Narodzenia wprowadzają nas w przedziwny cud dokonujący się w historii ludzkości i spełniający się w każdym wierzącym w Jezusa Chrystusa. To właśnie fakt śmiertelności ciała, widziany w świetle tajemnicy wcielenia i Paschy, pozwala człowiekowi zdobyć prawdziwą mądrość i sztukę życia. Odtąd człowiekowi dane jest odkrywać przedziwną prawdę: w świetle tajemnicy wcielenia śmiertelność staje się pomostem powrotu człowieka do Boga. Przeżywanie tej prawdy stanowi zasadniczą treść życia każdego człowieka wierzącego w Chrystusa.

Wszystkim Blogowiczom i wszystkim, którzy tutaj zajrzą oraz tym, którzy nie zajrzą, życzę głębokiego i jak najbardziej prawdziwego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Niechaj Książę Pokoju dokonuje w nas stale dzieła pojednania i jedności na podobieństwo Jedności Boga w Jego trynitarnym życiu i działaniu.

Bp ZbK


css.php