Czyste naczynia ofiar (21 Ndz C 2013)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W liturgii dwudziestej pierwszej Niedzieli roku C jest nam podane jako pierwsze słowo fragment ostatniego rozdziału Księgi Proroka Izajasza. Jest to zakończenie tzw. Księgi Tryumfu z wizją całkowicie nowej sytuacji: pokonanie bałwochwalstwa i otwarcie nowego kultu. Patrząc od strony historii wydarzeń, jesteśmy w czasie powrotu z wygnania babilońskiego.

Tam, na wygnaniu, pośród upokorzenia i wielu innych doświadczeń, które prowokowały do refleksji nad  dziejami narodu i nad postawami poszczególnych jego członków, dokonało się swoiste oczyszczenie, tzn. głębsze rozumienie sposobu działania Pana Boga wobec wybranego ludu. I oto teraz możliwość powrotu. Perspektywa odbudowy świątyni. Odkrywanie sensu misji mesjańskiej, jaką Bóg nadał narodowi wybranemu. W takim oto kontekście będą z najdalszych krańców ziemi ku Jerozolimie rozproszenie bracia, a właściwie to wszystkie narody.

Pan, który zna wszystkie czyny i zamysły ludów, przybędzie, by zebrać wszystkie narody i języki. Tak się stanie, by wszyscy – przybywając – ujrzeli, poznali i uznali chwałę Pana. Chwała Pana stanie się sławna wśród wszystkich narodów.

Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci (…)
na moją świętą górę w Jeruzalem – mówi Pan –
podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyni.
Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów – mówi Pan
(Iz 66,20n).

 

Zapowiedziane zgromadzenie narodów będzie miało wymiar kultyczny. To znaczy będzie oddawaniem chwały Jedynemu Bogu, Panu i władcy dziejów całej ludzkości. Będzie też objawieniem definitywnego zwycięstwa nad wszystkim, co w czasie dziejów historii nosiło w sobie bunt przeciwko Bogu.

 

1. Zebrani ocaleni będą ogłaszać chwałę Boga

My, dzisiaj z perspektywy chrześcijańskiej, a więc wypełnienia się obietnicy mesjańskich w Jezusie Chrystusie, patrzymy na te prorockie zapowiedzi w pełnym światle. Możemy więcej widzieć, niż ówcześni odbiory tych proroctw. Możemy i winniśmy je odnosić do Chrystusa i do Kościoła. Czytaj więcej…


css.php