Synod 2008 (8)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dzisiejszy, siódmy dzień obrad Synodu, wypełniła 12. sesja plenarna, która miała miejsce przed południem. Oto niektóre zagadnienia, jakie zostały poruszone.

Wypowiedzi

Jedna z pierwszych wypowiedzi dotyczyła zainteresowania w słuchaniu. Mówca użył wymownego porównania. Często ze słuchaniem Słowa dzieje się podobnie, jak z człowiekiem, który stoi na peronie i słyszy przejeżdżające pociągi. Pociągi przejeżdżają, a on nie wsiada. On słyszy tylko łoskot ich kół, ale z nich nie korzysta. Czy pociągi mają wiele wagonów czy tylko kilka – niewielka to dla niego różnica. Podobnie czy ich przejeżdża wiele czy mało. Tak w liturgii skuteczność słuchania nie zależy od długości i wielości czytań, lecz od kontaktu, od spotkania, od zainteresowania, od przygotowania do słuchania.

Mówca wskazał dalej na typowe błędy czynione przepowiadaniu, które zamykają uczestników liturgii na słuchanie. Czytaj więcej…

W dniu dzisiejszym (081011), szóstym dniu obrad, miały miejsce dwa posiedzenia plenarne.  Jedno przed południem i drugie po. Były to 10. i 11. sesja generalna. Przed południem zabrało głos 25 ojców synodalnych. A po nich przemawiali dwaj zaproszeni delegaci, mianowicie: Archimandryta Ignatios, przedstawiciel Greckiego Kościoła Prawosławnego oraz brat Alois, Przełożony Wspólnoty Ekumenicznej w Taize.

W sesji popołudniowej przemawiało 13 ojców w części głosów oficjalnych. Jako ostatni w tej części sesji przemawiłem ja. Następnie przez godzinę był czas na wolne głosy. Przemawiało 15 ojców.  W ten sposób o godz. 19:00 zakończyliśmy pierwszy tydzień obrad Synodu.

Podaję w przekładzie na język polski moją wypowiedź wygłoszoną na dziejszym popołudniowym posiedzeniu plenarnym.

Potrzeba inicjacji do właściwego słuchania

Pragnę podjąć kwestię inicjacji do lektury Biblii, to znaczy inicjacji do słuchania Słowa spisanego i natchnionego, którą trzeba podejmować równolegle i równocześnie z wtajemniczeniem do wiary. W przeciwnym wypadku człowiek współczesny – uwarunkowany różnymi faktorami i wieloma koncepcjami życia, które są mu proponowane – może pozostać wobec Słowa jak głuchoniemy. W Ewangelii św. Marka mamy opisaną scenę, kiedy to Jezus otwiera uszy i rozwiązuje język w geście „effatha” (Mk 7,34), który staje się później rytem.

 bp-zbk.JPG    bp-zbk-2.JPG

Nie ulega wątpliwości, że zbyt mało wagi przywiązuje się do inicjacji do słuchania Słowa. Chodzi o taką inicjację, która otwiera ucho i w konsekwencji prowadzi do formacji w wierze wyznawanej ustami i przeżywanej jako dzieło Boga w życiu chrześcijanina. Czytaj więcej…

Synod 2008 (6)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W dzisiejszej (081010) sesji przedpołudniowej, która była już 8. sesją plenarną, zabrał głos m.in. Biskup Andrzej Suski, biskup Toruński. Głównym przedmiotem wypowiedzi Biskupa Andrzeja Suskiego była parafia, jako miejsce uprzywilejowane słuchania Słowa Bożego. Wyszedł on ze stwierdzenia, jakie wielokrotnie pojawia się w Instrumentum Laboris, że liturgia to miejsce uprzywilejowane. Ta liturgia odbywa się we wspólnocie. Instrumentum Laboris używa często terminu wspólnota, jednak nie precyzuje co ma na myśli. O jaką więc wspólnotę konkretnie chodzi?  Są wspólnoty zakonne, parafialne; są różne wspólnoty wewnątrz parafii. Trzeba to uściślić, może nie tyle teoretycznie, ile praktycznie. To znaczy, jaka wspólnota jest praktycznie wspólnotą, która stanowi podmiot działania jako podstawowa cząstka Kościoła diecezjalnego. Taką wspólnotą jest właśnie parafia.

To wspólnota parafialna ma wszystkie potrzebne i wystarczające struktury, by być miejscem działalności zbawczej – przepowiadania Słowa Bożego i sprawowania sakramentów. Trzeba więc poświęcić szczególną uwagę tej strukturze i tej rzeczywistości, jaką stanowi parafia. Na to zwracał uwagę już dokument Jana Pawła II Catechesi tradendae, z 1979 roku. Czytaj więcej…

Synod 2008 (5)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Czwarty dzień obrad Synodu. O godz. 9:00 Modlitwa Przedpołudniowa. Homilię wygłosił Kard. Angelo Bagnasco, z mojej, tzn. z włoskiej grupy językowej, w której jestem podczas prac w circuli minores. Dzisiaj nie było takiej pracy. Były tylko posiedzenia plenarne. Właśnie podczas modlitwy całego Zgromadzenia Kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui, wygłosił homilię, którą – z pewnymi moimi rozwinięciami – pozwalam sobie przytoczyć. Mam nadzieję, że może być pomocna dla tych, którzy znajdują się w utrapieniu czy w cierpieniu, bądź nie rozumieją historii własnego życia. Radzę przeczytać sobie Ps 79 i 80. Z treści Psalm 80, z dzisiejszej liturgii, jest zaczerpnięta główna myśl i cała pedagogia.

Homilia w Godzinie Przedpoludniowej

 Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą (Ps 80,7). Może to brzmieć paradoksalnie, ale jest to sytuacja uprzywilejowana z punktu widzenia historii zbawienia – jest to kairos, w którym Bóg jest szczególnie oddany i obecny – chociaż wydaje się być nieobecny – by działać; by okazać swoje inne od ludzkich plany i drogi. Jesteśmy biednymi – ontologicznie i często moralnie. Stąd nasze wołanie, jakie znajdujemy w tym samym Psalmie: Powstań o Panie, rozjaśnij nad nami swoje oblicze. Czytaj więcej…

Synod 2008 (4)

by bp Zbigniew Kiernikowski

        

grupa-synodalna-1.jpg

Na zdjęciu polscy uczestnicy Synodu: Od lewej – Ks. Prof. W. Chrostowski, Bp A. Suski, Abp Marian Gołębiewski, Bp Z. Kiernikowski, P. Ewa Kusz

Kolejny, trzeci dzień obrad Synodu zainicjował nowy etap jego przebiegu. Mianowicie rozpoczęła się praca w circuli minores (w grupach językowych) Takich grup jest 12. Trzy francuskie, trzy angielskie, trzy hiszpańskie, dwie włoskie i jedna niemiecka. Grupy liczą średnio 20 – 25 osób. Biorą w nich udział zarówno ojcowie synodalni (sodales), jak i eksperci (adiutores) i audytorzy (auditores). W czasie obrad synodu będzie osiem takich sesji.

Dzisiaj odbyły się pierwsze posiedzenia poszczególnych grup. Ja jestem w jednej z włoskich grup językowych, razem z Abpem Marianem Gołębiewskim. Na pierwszym spotkaniu grupy należało podjąć pewne procedury formalno-organizacyjne, mianowicie wybór moderatora grupy i relatora. Zadaniem moderatora jest przewodniczenie wszystkim posiedzeniom, udzielanie głosu członkom grupy i ogólnie pilnowanie przebiegu prac grupy, według podanego porządku (ordo). Natomiast zadaniem relatora jest zebranie tego, co zostało przedstawione w ramach pracy grupy i zreferowanie tego w odpowiednim czasie na sesji plenarnej. Moderatorem moje grupy jest kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, a relatorem – bp Salvatore Fisichella, Rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Czytaj więcej…

Synod 2008 (3)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Kolejny, drugi dzień obrad Synodu, rozpoczął się od modlitwy przedpołudniowej. Homilię wygłosił jeden z biskupów, uczestników Synodu. Ojciec Święty był dzisiaj tylko n na sesji przedpołudniowej.

 aula_synod4.JPG

Zasadniczą część obrad stanowiły głosy ojców synodalnych. Były dwojakiego rodzaju przemówienia: oficjalne wystąpienia i wolne głosy. Oficjalne wystąpienie musi być wcześniej zgłoszone na piśmie. Każdy z ojców synodalnych ma prawo do takiej jednej wypowiedzi. Może ona trwać 5 minut. W ten sposób przemawiało dziś 25 ojców synodalnych. Oprócz tego był także czas na wolne głosy, które są udostępniane w kolejności zgłaszania się (wszystko dzieje się systemem elektronicznym). Czas takich wystąpień  to 3 minuty. Takich głosów było dzisiaj ponad 20.

    aula_synod2.JPG   aula_synod5.JPG   aula_synod1.JPG

Oprócz przemówień rozpoczęły się dzisiaj wybory i głosowania, przez które zostaną ukonstytuowane komisje i inne instytucje tego Synodu, by prowadzić dalej wielorakie prace Synodu.

Tematy, jakie były dzisiaj podejmowane, koncentrowały się wokół roli Słowa Bożego w Kościele. Były poruszane aspekty zarówno praktyczne, a więc te dotyczące sposobu czytania Słowa indywidualnie i w czasie liturgii. Ten drugi aspekt wychodził wielokrotnie z akcentem potrzeby zwrócenia uwagi na właściwy szacunek i poprawność w czytaniu czy w proklamacji Słowa. Czytaj więcej…

Synod 2008 – (2)

by bp Zbigniew Kiernikowski

bazylika-1.JPG  Kilka słów z dzisiejszych (6. października 2008) obrad 12. Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów. Był to pierwszy dzień obrad. Wypełniony był więc zagadnieniami wprowadzającymi. Obrady rozpoczęły się celebracją (śpiewem) Godziny Przedpołudniowej. Ojciec Święty wygłosił homilię odnosząc się głównie do tej części Ps 118, jaka jest w dzisiejszej modlitwie. Zwrócił uwagę na rolę Słowa Bożego. Podaję skrótowo kilka myśli z tej homilii.

Słowo ustanowione w niebiosach       

Przez to Słowo wszystko się stało i wszystko w Nim trwa – całe stworzenie ma w tym Słowie oparcie. Jednakże wszystkie stworzone rzeczy mają swoje granice – są ograniczone. Tylko Słowo jest nieograniczone – jest szerokie, jest otwarte, jest komunikujące. Ewangelizacja to nie jest stwarzanie pewnych grup skupionych wokół jakiegoś problemu, idei czy interesu. Lecz jest to wyjście na szerokie wody, wejście w Boży projekt, włączanie człowieka w Boży plan. Odnosząc się do słów Psalmu: Jestem Twoim, Zbaw mnie. Ojciec Święty zwrócił uwagę na prawdę, że zanim człowiek może powiedzieć do Boga: jestem twoim, to Bóg najpierw przyjął człowieka jako swojego. Najpełniej to spełnił w Jezusie Chrystusie. Przyjął człowieczeństwo, aby człowiek mógł odkrywać przynależność do Boga. W Jezusie Bóg powiedział także do mnie, że jest dla mnie, i w ten sposób stał się dla mnie „drabiną” – umożliwił dostęp do Boga. W tym Słowie dokonuje się życiodajne i wieczne przymierze. Dzięki temu Słowu człowiek ma odniesienie do wieczności.

  Po modlitwie Kard. W. Lewada, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w imieniu zgromadzonych Ojców synodalnych skierował kilka słów pozdrowienia do Ojca Świętego. Czytaj więcej…

Synod 2008 (1)

by bp Zbigniew Kiernikowski

p1010075.jpgp1010080.jpgp1010081.jpgp1010082.jpgp1010094.jpgp1010099.jpgp1010132.jpgp1010136.jpgp1040682.jpgp1010146.jpg

W miarę możliwości będę przekazywał informacje z przebiegu 12 Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego tematyce Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła. W Synodzie bierze udział 252 ojców synodalnych oprócz tego są powołani eksperci i audytorzy oraz naturalnie cały zespół pracowników Sekretariatu Synodu. Z Polski jest nas pięciu ojców – sodales. Są nimi Kard. Stanisław Dziwisz, Abp Stanisław Gądecki i Abp Marian Gołębiewski, Bp Andrzej Suski i Bp Zbigniew Kiernikowski. Jako ekspert jest ks. Prof. Waldemar Chrostowski (UKSW i UMK), a jako audytorka jest Pani Ewa Kusz (INMK).

Przed południem, o godz. 9:3o rozpoczęła się niedzielna Eucharystia w Bazylice św. Pawła za murami. Przewodniczył jej Ojciec św. Benedykt XVI. Tą liturgią został uroczyście otwarty obecny Synod. Czytaj więcej…

« Poprzednia strona

css.php