Powołanie – „Aby z Nim byli”

by bp Zbigniew Kiernikowski

W kontekście tygodnia modlitw o powołania kapłańskie chciałbym zachęcić do rozważenia tekstu z Ewangelii św. Marka, który mówi o powołaniu apostołów.

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu…(zob. Mk 3,13-19).

W proponowanej refleksji nad tym tekstem będę odnosił się do oryginalnej wersji tej księgi, czyli do tekstu greckiego. W związku z tym, na początku kilka wyjaśnień, które stanowią punkt wyjścia:

1. Stwierdzenie a oni przyszli w języku greckim wiąże się z pewnym niuansem. Użyty czasownik aperchomai z przyimkiem (prepozycją) pros wyraża jakby dwie czynności czy dwa aspekty czynności: odejście (od czegoś) i przyjście do.

2. aby Mu towarzyszyli – w tekście greckim dosłownie mamy: aby z Nim byli.

W cytowanym fragmencie Ewangelii o przyjściu uczniów do Jezusa zawarte jest zatem przesłanie, które wskazuje na konieczność odejścia od czegoś. Warto przy tym zauważyć, że stopień przyjścia do Jezusa i przylgnięcia do Niego będzie z konieczności związany ze stopniem czy z miarą odejścia od wszystkiego, czym nie jest Jezus. Żeby mogło być całkowite przylgnięcie i bycie z Jezusem musi nastąpić całkowite odejście od przylgnięcia do czegoś innego. To odejście było koniecznym warunkiem, aby mogli być z Nim. Przyjście przyszłych uczniów (apostołów) do Jezusa jest więc odejściem od czegoś, z czym dotychczas byli związani, i złączeniem się z Nim.

W komentarzach do tego tekstu podkreśla się, że w tym wezwaniu nie tyle chodzi o naśladowanie Jezusa, ile o przeniesienie ciężaru własnej egzystencji na Niego, na Jezusa – czy jestem po stronie świata i tego, co jest poza Jezusem, czy jestem po stronie Jezusa, aby pełnić Jego misję.

Czytaj więcej…


css.php