Słowa łaski (4 Ndz C – 220130)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W dzisiejszą niedzielę słyszymy dalszy ciąg opowiadania o pierwszym wystąpieniu Jezusa w synagodze w Nazarecie. Nie ma powszechnej zgody wśród egzegetów czy wydarzenia przedstawione w Ewangelii czytanej ubiegłą niedzielę i dzisiejszą mówią o jednym wystąpieniu Jezusa czy też może to były dwa oddzielne wystąpienia. Tym, co stanowi powód takiego stawiania sprawy jest fakt nagłej zmiany nastawienia u słuchaczy. To też zresztą widać w początkowej części proklamowanej dzisiaj Ewangelii.

Przełom

Niezależnie od tego jak spojrzymy na samo zagadnienia literackie, musimy stwierdzić, że ewangeliście Łukaszowi chodziło o ukazanie tej zmiany w nastawaniu współziomków Jezusa w stosunku do tego, co nauczał. A było to – jak moglibyśmy powiedzieć dzisiejszym językiem – wystąpienie programowe. Obwieszczenie dane na początku publicznej działalności Jezusa wyraża najbardziej istotne znamię całej Jego działalności.

Działalność Jezusa spotka się z aplauzem w bardzo wielu przypadkach, ale ostatecznie spotka się z odrzuceniem i wydaniem wyroku skazującego Jezusa na haniebną śmierć krzyżową.

Zaczątek tego „rozdźwięku” w postawie wobec Jezusa widzimy już podczas owego wystąpienia inaugurującego działalność Jezusa. Jezus bowiem był świadom wejścia w etap wypełniania się wszystkich proroctw. Dlatego mówił:

«Dziś spełniły się te słowa Pisma,
które słyszeliście».

Reakcja na te słowa i na ten fakt działalności Jezusa wzbudzała podziw i jednocześnie zawierała wyznanie, które nie było zapewne w pełni zrozumiałe i uświadomione, ale było prawdziwe.

Co się spełniło?

Św. Łukasz formułuje (precyzuje) to wyznanie. Treść w nim zawarta była zarówno powodem wdzięcznego podziwu, a jednocześnie stanowiła pretekst do powstania przeciwko Jezusowi. Zostaje to oddane w nowym przekładzie tego tekstu, jaki mamy teraz w lekcjonarzu. Zamiast dotychczasowego: dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego, jest mowa o słowach pełnych łaski:

A wszyscy przyświadczali Mu
i dziwili się pełnym łaski słowom,
które płynęły z ust Jego.

I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»

Jezus przyszedł obwieszczać Ewangelię, Dobrą Nowinę jako wyraz łaski Boga, czyli Jego zmiłowania nad ludźmi. Wydawać by się mogło, że orędzie łaski zostanie przychylnie przyjęte. I tak po części było i tak po części jest.

Jednak nie jest to tak do końca. Przyjęcie bowiem czegoś jako łaski, oznacza (pociąga za sobą) postawienia samego siebie pod pewnym znakiem zapytania. Chodzi o samowystarczalność, o niezależność, o świadomość autonomii własnej i panowania nad wszystkim, co składa się na życie. Owszem, chętni korzysta się z daru dobroczyńcy (kimkolwiek by on nie był), ale trudno jest poddać jemu całe swoje życie.

Tymczasem Jezus przychodzi jako Ten, kto na tle obietnic danych przez Boga w ciągu historii zbawienia, jaka przebiegała na etapie Starego Testamentu, wypełnia wszystko. To wszystko dokona się w Jego Człowieczeństwie, kiedy przyjmie to, co się należało i należy każdemu człowiekowi, a czym jest śmierć.

Zwątpienie i właściwa droga

Ta prawda o misji Jezusa (chociaż tutaj w Nazarecie jeszcze nie została ogłoszona w pełni) bulwersuje człowieka, który chce żyć i to po swojemu. Tak widzieć też całą rzeczywistość w sobie i wokół siebie. Dlatego ta reakcja słuchaczy:

«Czy nie jest to syn Józefa?»

Prawdą jest, że Jezus stanął przed swoimi współziomkami i podobnie staje przed każdym z nas przez wszystkie pokolenia, jako Człowiek. Staje jako ten, który w swoim człowieczeństwie obejmuje także umieranie.

To właśnie wskutek przyjęcia śmierci i zmartwychwstaniu, będzie mógł głosić przez wszystkie pokolenia Dobrą Nowinę – słowa łaski. Będzie to czynił przez tych, którzy uwierzą w Jego Imię, którzy przyjmą Jego słowa łaski.

W tym tkwi istota przejścia ze starego do nowego porządku. Z logiki stawiania na pierwszym miejscu działania człowieka, który „stara” się wypełnić przykazania, do logiki (porządku), w którym człowiek – świadom swojej sytuacji, swoich lęków, ograniczeń i grzechów – wierzy w Dobrą Nowinę łaski i pozwala na to, by ona go przenikała i to aż do śmierci (do umierania), aby mógł doświadczać zmartwychwstawania. Już tutaj w jakiejś mierze w doczesności a następnie w pełni i w wieczności.

Jezus przechodzi przez nasze życie, przez nasze zwątpienia i stale nam obwieszcza słowa łaski, byśmy wierzyli i mieli prawdziwe życia, a nie pozostawali na płaszczyźnie „obrony” siebie i tylko „swego” życia.

Apostoł Paweł przedstawi tę logikę życia w Liście do Efezjan, rozdział 2.

Obyśmy nie zostawali w zwątpieniu wobec człowieczeństwa Jezusa, który wprowadza nas w Bożą logikę łaski.

Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

8 komentarzy

 1. Wobec występków i grzechów, 2 w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza2, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. 3 Pośród nich także my3 wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. 4 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,
  5 i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.
  6 Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich4 – w Chrystusie Jezusie,
  7 aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

  Zjednoczenie pogan i Żydów w Bożą świątynię

  11 Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy – poganie co do ciała, zwani „nieobrzezaniem” przez tych, którzy zowią się „obrzezaniem” od znaku dokonanego ręką na ciele – 12 w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy5, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. 13 Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
  14 On bowiem jest naszym pokojem6.
  On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością,
  bo zburzył rozdzielający je mur6 – wrogość.
  W swym ciele 15 pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach7,
  aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka,
  wprowadzając pokój,
  16 i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż,
  w sobie zadawszy śmierć wrogości8.
  17 A przyszedłszy zwiastował pokój
  wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko9,
  18 bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.
  19 A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – 20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 21 W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, 22 w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

  #1 niezapominajka
 2. Czy jest szansa na spotkanie się z ks biskupem? Jak tak to gdzie?
  Czy będzie biskup celebrował triduum w jakimś kościele? chciałbym uczestniczyć i wsłuchać się w słowo.

  #2 Dorian
 3. życzenia błogosławieństwa Bożego w tym szczególnym dniu dla Księdza Biskupa i wszystkich osób konsekrowanych,którzy tu zaglądają, a także dla wszystkich świeckich też konsekrowanych w darze CHRZTU ŚWIĘTEGO.

  #3 klara
 4. Ad #2 Dorian
  Można umówić się na spotkanie.
  Zapraszam
  Bp ZbK

  #4 bp Zbigniew Kiernikowski
 5. Haniebna śmierć.
  Czyż ludzie nie dlatego kłamią i kombinują, by nie zaznać czasem haniebnego ich zdaniem /nie zgodnego z ambicjami /życia i śmierci ?
  A przecież mówią … że chcą jak Jezus wywyższenia do samego Nieba,dostąpić.
  Kłamcom łatwo nie będzie.

  #5 Ka
 6. Szczęść Boże Czcigodny Ojcze Biskupie
  Przeczytałam Ef 2 i pomyślałam, że Słowo Boże, to Nauka, w której dziś odkrywam … [ja(„oczywiście”)?] … sprawia Sam Ojciec Bóg poruszenie serca, a tylko z wielkiej Łaski dalej, pozwala mi odkryć Swoje Tchnienie. Już zamyślałam się, po swojemu bo taką miałam potrzebę, ale Pan Bóg poprowadzić mnie chce na „Rozmowę” … „O Dobrej Nowinie” .
  Czcigodny Ojciec Biskup otrzymaną Łaską, która Zbawia już tu/teraz, i dziś budzi grzesznika z uśpienia, a nawet ze snu śmierci. „To właśnie wskutek przyjęcia śmierci i zmartwychwstaniu, będzie mógł głosić przez wszystkie pokolenia Dobrą Nowinę – słowa łaski. Będzie to czynił przez tych, którzy uwierzą w Jego Imię, którzy przyjmą Jego słowa łaski.”
  W Świetle danego mi Słowa, i tak odebranego, Jakże inaczej układam w sobie Słowo Listu do Efezjan: „I wy byliście umarłymi” … i to, jak dalej Paweł, przywodzi na pamięć sytuację grzesznika, oraz stan po interwencji Boga-Ojca … używa na to mocnych słów;: „ i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.”
  Czcigodny Ojciec Biskup ma Dar Ewangelizacji i Poszukiwania Scalania tego co rozproszone … co, bywa trudne w rozumnym przyjęciu Mowy Słowa … Ustawia tak abyśmy mówiąc każdy innym językiem rozumieli siebie wzajemnie. Tak rozumuję i przyjmuję Naukę, iż …. „W tym tkwi istota przejścia ze starego do nowego porządku. Z logiki stawiania na pierwszym miejscu działania człowieka, który „stara” się wypełnić przykazania, do logiki (porządku), w którym człowiek – świadom swojej sytuacji, swoich lęków, ograniczeń i grzechów – wierzy w Dobrą Nowinę łaski i pozwala na to, by ona go przenikała i to aż do śmierci (do umierania), aby mógł doświadczać zmartwychwstawania. Już tutaj w jakiejś mierze w doczesności a następnie w pełni i w wieczności.” Ks. Bp
  Niepojęte jest to ze jestem Bożym Dzieckiem pomimo sprzeciwu we mnie z powodu grzechu … jestem, grzesznikiem co jednak wypiera się grzechu, który odkrywa już nierozerwalną wieź z Jezusem. Wiem, że On, Umarł za mnie dla okazania Miłości wobec grzesznika… a, na Golgocie do Miłości dodał Miłosierdzie.

  Niech się spełni pragnie Sprawiedliwego … by mógł żyć w Chrystusie Miłosiernym swoją najczystszą Miłością, a Łaska Boża zawsze niech mieszka w nas.
  Proszę Ducha … Czcigodny Ojcze aby Pan Jezus sprawiał nadal i nieustannie podsycał to Pragnienie Głoszenia Ewangelii, jakim został Czcigodny Ojciec obdarowany … niechby Żyło ono w Sercu z Łaski na Bożą Chwałę. danuta
  Nie wiemy jak Pan pokieruje naszymi zamiarami ale prosić będę aby pozwolił na rozważenie i trwanie w Jego Męce … śmierci i Zmartwychwstaniu. Panie Jezu … prosimy.

  #6 miłosierna samarytanka
 7. Szczęść Boże Biskupie
  W jaki sposób możemy się umówić na spotkanie? Gdzie można znaleźć ks biskupa?

  #7 Dorian
 8. Proszę się przedstawić i podać możliwość kontaktu (adres i / lub telefon).
  Ja tych danych nie będę wpuszczał tutaj do powszechnej wiadomości.
  zapraszam
  Bp ZbK

  #8 bp Zbigniew Kiernikowski

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php