Radość z dzieła Pana (14 Ndz C 2013)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W czternastą niedzielę roku C czytamy jako pierwsze słowo z ostatniego rozdziału Księgi proroka Izajasza. Ta część Księgi nosi znamiona spojrzenia na dokonujące się wówczas dzieła Boże w kontekście powrotu z Wygnania Babilońskiego. Jest to spojrzenie w pewnym sensie ex post, czyli na dzieła już dokonane. Jest to wielkie przesłanie tryumfu Boga nad wszystkimi nieprzyjaciółmi i mocarstwami, które okazywały i okazują sprzeciw wobec działania Boga. Jednocześnie jest to przesłanie otwierające nową perspektywę życia i ukazujące wyniesienie tych, którzy przeszli poniżenie ze strony obcych Bożemu planowi władców i mocarstw.

Spojrzenie na wydarzenia, jakie miały miejsce przy powrocie z wygnania, wykracza poza perspektywę tych wydarzeń. Przesłanie otrzymuje charakter uniwersalistyczny. Wydarzenia, które są odnoszone i porównywanie do wyjścia z niewoli egipskiej, nie ograniczają się tylko do narodu wybranego. Na różne sposoby jest ukazywana misja Mesjasza i mesjańskiego narodu jako skierowana do wszystkich narodów. Mesjański tryumf to tryumf Boga w sercach ludzkich czyli w historii wszystkich ludzi, do których dotrze przesłanie o wielkości działania Boga. Narody dadzą się pociągnąć świadectwu, jakie wyjdzie z narodu wybranego. Szczególnym miejscem i znakiem tego będzie Jerozolima jako miasto pokoju i objawienia się mocy Boga. Coraz bardziej zarysowuje się wizja spełnienia się obietnic mesjańskich, co ostatecznie stało się w Jezusie Chrystusie. Nie było to „odbudowanie” Izraela według oczekiwań ludzkich, lecz przyodzianie mocą ludzi, którzy uwierzą w dzieło Mesjasza – Jezusa Chrystusa (zob. Dz 1,6nn). W takiej perspektywie odczytujemy my dzisiaj wezwanie do radości wypowiedziane przez Proroka dwa i pół tysiąca lat temu.

Radujcie się wraz z Jerozolimą,
weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie!
Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili,
ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech;
ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały (Iz 66,10n).

 

To wezwanie do radości jest skierowany do tych, którzy miłują Jerozolimę. O co chodzi w tym określeniu? Co to znaczy miłować Jerozolimę?

1. Jerozolima zniszczona i odbudowana

Pamiętamy, że Jerozolima to miasto Dawidowe. Miasto obietnic związanych z górą Syjon i świątynią. To miasto przeżyło poniżenie, gdy została zniszczona świątynia przez Nabuchodonozora (586 rok przed Chrystusem). Czytaj więcej…


css.php