Wracamy do naszych rozważań na temat Ewangelii głoszonej przez św. Pawła. W tym odcinku pragnę zwrócić uwagę na bardzo zasadniczy problem, jakim jest relacja głoszonej przez Pawła Ewangelii do Prawa. Najpierw trzeba zaznaczyć, że kiedy używamy tutaj terminu prawo, to nie chodzi o prawo w znaczeniu dzisiejszego kodeksu prawniczego czy ustaw rządowych lub innych.

Naturalnie zawsze w treściach zawierających się pod tym terminem będzie jakiś aspekt normatywny. Jednak będzie to raczej bardziej aspekt konstytutywny, tzn. taki, który wskazuje na podstawy i racje egzystencji. Ostatecznie to sam Bóg jest tym, który stanowi odniesienie i gwarancję życia człowieka. Jego polecenia i nakazy są wskazaniami, jak realizować pełnię egzystencji ludzkiej, czyli drogę stawania się i bycia człowiekiem, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga.

Czy więc przez wiarę obalamy Prawo?

Żadną miarą!

Tylko Prawo właściwie ustawiamy (Rz 3,31)

Pierwotna konstytucja człowieka

Tym podstawowym prawem a właściwie konstytucją ludzkiej egzystencji, było od początku słowo o poznaniu dobra i zła. To poznanie Bóg zarezerwował dla siebie. Tak uczynił, bo tego domaga się kondycja człowieka jako stworzenia. Czytaj więcej…


css.php